top of page

NYTTIG INFORMATION

Lovgrundlag

Længerevarende botilbud til borgere fra 18-85 år efter Lov om social service (SEL) §108 og midlertidigt botilbud efter SEL §107.

Indsatsen leveres ud fra servicelovens kapitel 20. Dertil kommer tilrettelæggelse ud fra bestilling fra kommunen.

Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten.

Vores socialpædagogiske og sundhedsfaglige indsatser handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe.

En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.

Dokumentation

Udgangspunktet er, at alle borgere er forskellige og at indsatsen derfor tilrettelægges individuelt med afsæt i den enkeltes forudsætninger, ressourcer og behov.

 

Ad-Hoc Projekt vil i takt med beboerens udvikling og ændrede behov, udvælge metoder der understøtter den enkeltes muligheder for at leve sit liv bedst muligt.

Der er ofte tale om omfattende og til tider overtagende støtte, som leveres iht. livsområderne i voksenudredningsmetoden.

Støtten aftales mellem beboer og personale og tager afsæt i handleplan samt §141 bestilling fra Kommunen.​

Ad-Hoc Projekt inviterer én gang årligt kommunen til statusmøde og fremsender dagsorden forinden. Vurderer kommunen, at der skal afholdes hyppigere opfølgningsmøder, imødekommes dette også.

Vi benytter journalsystemet SOFUS, hvori medarbejderne med udgangspunkt i Voksen udredningsmetoden (VUM) tilrettelægger helheds- orienterede pædagogiske indsatser.

 

Målgruppe

Adfærden kendetegnes typisk ved at være voldsomt udad reagerende og personfarlig. Herudover også afvigelser i forhold til seksualitet, periodisk og aktivt misbrug, empati forstyrrelser, manglende konsekvensberegning samt kriminalitet og vold.

Vores tilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats.

 

Vi har specialiseret os i at skabe såvel fysiske som pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på de ordinære botilbud. Vores pædagogiske indsats og vores boenheder er derfor også indrettet specielt med omtanke på denne målgruppe. 

Kerneydelsen

Borgeren:​

 • Indsatsen tilpasses i forhold til den enkelte borgers behov og dennes nærmeste udviklingszone (NUZO)

 • En struktureret hverdag med høj forudsigelighed.

 • Guidning til almindelig daglig livsførelse (ADL)

 • En hverdag med mulighed for fysiske aktiviteter.

 • Mulighed for psykologisk samtaleforløb.

 

Samarbejde myndigheder:

 • Mulighed for forbesøg

 • Behandlingsoplæg med udgangspunkt i §141 handleplan.

 • Indskrivningsmøde med afklaring af opgaveløsning og forventninger.

 • 1 årligt opfølgningsmøde med VUM-status.

 • Orientering om uforudsete hændelser.

 

Samarbejde netværk:

 • Forbesøg.

 • Indskrivningsmøde.

 • Fastlagte uge samtaler mellem borgeren og dennes netværk.

 • Aftaler om besøg, weekender og ferier.

 • Orientering om uforudsete hændelser.

 • Statusmøde 1 gang om året (Med borgers samtykke)

Faglig profil

Ad-Hoc Projekt ansætter overvejende faguddannet personale - alle medarbejdere videreuddannes løbende.

Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten.

 

Vores socialpædagogiske indsats handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.

 

Specialpædagogisk viden, stor praksiserfaring og oprigtigt menneskeligt engagement er grundelementerne i Ad-Hoc Projekts koncept for faglig omsorg.

 

Takst & Tilsyn

Takst:​

Tilbuddet finansieres af takstopkrævningen hos kommunen.

 

Der udarbejdes årligt budgetter, som godkendes af tilsynsmyndigheden og gøres tilgængelig på Tilbudsportalen. 

Der betales en takst for hver ydelse/indsats som Ad-Hoc Projekt leverer. SEL §§ 107 og 108 takster opkræves alle dage, hele året. Taksten fastsættes en gang årligt, ud fra kommende års budget, hvilket godkendes af Socialtilsynet og fremgår af Tilbudsportalen. 

 

Taksten kan reguleres alt efter den enkelte borgers behov og den dertil rettede indsats. En regulering vil være efter skriftlig aftale med kommune

Tilsyn:

Den anbringende kommune har ansvar for det personrettede tilsyn. 

 

Det er Socialtilsyn Midt, som fører tilsyn med og godkender 

Ad-Hoc Projekts tilbud.

Tilsynsrapporten vil fremgå af www.tilbudsportalen.dk

 

Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med og godkender Ad-Hoc Projekts afdelinger. Rapporten vil fremgå af vores hjemmeside, www.ad-hoc-projekt.dk

bottom of page