top of page

FAQ

 • YDELSENS OMFANG & INDHOLD
  Beboerne kompenseres for deres nedsatte funktionsniveau gennem tæt støtte og hjælp. Indholdsmæssigt er ydelsen samlet som en del af botilbuddets §§ 107 eller 108 jf. SEL. Afhængig af den enkeltes støttebehov og takstindplacering kan den faglige indsats bl.a. indeholde: Borgeren:​ Indsatsen tilpasses i forhold til den enkelte borgers behov og dennes nærmeste udviklingszone (NUZO) En struktureret hverdag med høj forudsigelighed. Guidning til almindelig daglig livsførelse (ADL) En hverdag med mulighed for fysiske aktiviteter. Mulighed for psykologisk samtaleforløb. Samarbejde myndigheder: Mulighed for forbesøg Behandlingsoplæg med udgangspunkt i §141 handleplan. Indskrivningsmøde med afklaring af opgaveløsning og forventninger. 1 årligt opfølgningsmøde med VUM-status. Orientering om uforudsete hændelser. Samarbejde netværk: Forbesøg. Indskrivningsmøde. Fastlagte uge samtaler mellem borgeren og dennes netværk. Aftaler om besøg, weekender og ferier. Orientering om uforudsete hændelser. Statusmøde 1 gang om året (Med borgers samtykke) .
 • LOVGRUNDLAG
  Lov om social service (SEL) §§ 107, 108
 • VISITATION
  1. del af visitations-processen. Visitation sker ved henvendelse fra den kommunale sagsbehandler til botilbuddets administration enten pr. brev, mail eller telefon. Vi henviser til vores administrative adresse: Vestergade 9, 6520 Toftlund. Tlf. 77355000, Mail: sikkermail@ad-hoc-projekt.dk Hvis bostedets ledelse vurderer, at henvendelsen er relevant, herunder at borgeren er indenfor målgruppen, anmodes den kommunale sagsbehandler om at fremsende relevante sagsakter til botilbuddets administrations kontor. ​ Sagsakterne bliver gennemgået af Visitations-udvalget, som består af bostedets ledelse, en eller flere af bostedets medarbejdere samt evt. ekstern faglig konsulent. Hver enkelt i udvalget vurderer, om den pågældende borger matcher botilbuddets øvrige beboer gruppe. om borgerens problemstilling samlet set, kan håndteres af botilbuddets personale. Herefter afgør udvalget, om den konkrete henvendelse kan føre til en indskrivning i botilbuddet. ​ Botilbuddets ledelse retter skriftlig eller telefonisk henvendelse til borgernes kommunale sagsbehandler med henblik på 2. del af visitations-processen. ​ 2. del af visitations-processen. 1. forbesøg – afklaring Ansøgeren inviteres til et besøg i bostedet. Ofte vil ansøgers sagsbehandler og/eller pårørende deltage. Ansøger møder (som udgangspunkt her en af de medarbejdere, der er udset til at være blandt kontaktpersonerne. Medarbejderen viser rundt på stedet og fortæller om de forskellige praktiske forhold, der gør sig gældende for bostedet. ​ Vi forventer, at ansøger i forlængelse af 1. besøg bliver mere afklaret i forhold til, om botilbuddet kan være det rette tilbud. På samme vis skal 1. besøg afklare, om bostedets personale fortsat finder en indskrivning relevant. I alle tilfælde aftales en uges gensidig betænkningstid, der har til formål at give plads til nødvendige, gensidig overvejelse omkring indskrivning. Første forbesøg kan i visse tilfælde afgøre om visitationen skal gå videre. Både botilbuddet og borgeren vurderer om botilbuddet vil være den rigtige løsning. ​Måske er der behov for et 2. forbesøg. ​ 2. forbesøg – endelig afklaring I forbindelse med 2. forbesøg kan den kommende beboer være ledsaget af sin sagsbehandler og/eller pårørende. Vi forventer, at den kommende beboer i forbindelse med besøget har forberedt yderligere spørgsmål til forskellige praktiske og indholdsmæssige dele af botilbuddet. ​ Den nye beboer møder igen nøglemedarbejdere, som viser rundt i bostedet. Efter en rundvisning gennemfører vi en samtale, hvor vi behandler alle spørgsmål og overvejelser. ​ Dokumentet "Beboerinformation" gennemgås. og vi aftaler praktiske arbejdsopgaver i forbindelse med indflytning.
 • TILSYN
  Den anbringende kommune har under anbringelsen pligt til at føre løbende tilsyn, med den anbragte borger. Det er Socialtilsyn Midt, som fører tilsyn med og godkender Ad-Hoc Projekt. Tilsynsrapporten vil fremgå af www.tilbudsportalen.dk Styrelsen for patientsikkerhed fører tilsyn med og godkender Ad-Hoc Projekt Midtjylland. Denne rapport vil fremgå af Ad-Hoc Projekts hjemmeside, www.ad-hoc-projekt.dk
 • FAGLIG PROFIL
  Ad-Hoc Projekt har overvejende ansat faguddannet personale. Personalets kompetencer er sammensat efter hvilket behov, der er i borgergruppen. Hvis der opstår et specielt behov for en bestemt faglighed, tilrettelægges der evt. uddannelses- eller kursus forløb eller andet kompetencegivende undervisning. Ad-Hoc Projekt arbejder ud fra, at den enkelte borger er unik, og vi ser borgeren ud fra et helhedsmenneskesyn, hvor borger er vigtigste aktør i eget liv.
 • PÆDAGOGISKE METODER
  Personalet støtter, råder og vejleder altid borger ud fra faglige tilgange og metoder samt evidensbaseret viden, med henblik på at borger opnår størst mulig grad af selvstændighed til at varetage eget liv, ud fra den enkeltes præmisser. Der arbejdes med udgangspunkt i en kognitiv og adfærdsterapeutisk pædagogisk tilgang med afsæt i miljøterapi, hvor der er fokus på adfærd, problemløsning, ansvar samt tryghed og omsorg. ADL – træning (almindelig daglig livsførelse) hvor personlig hygiejne, rengøring af egen bolig, tøjvask, rydde op efter sig selv, handle ind og lave mad er en integreret del af den adfærdsterapeutiske ramme på vores botilbud. I Ad-Hoc Projekt arbejder vi ud fra en Miljøterapeutisk tilgang, hvor der kompenseres for borgers udviklingsforstyrrelse. Metoden arbejder med at strukturere borgers omgivelser, samt de aktiviteter borger laver. Dette giver bedst mulige forudsigelighed, med udgangspunkt i borgers behov. Ad-Hoc Projekt anvender samtidig metoder fra den Mentaliserende tilgang, til at skabe et samspil med borger, hvor borgeren mødes ligeværdigt og med respekt for ønsker samt behov.
 • FORMÅL
  Indsatsen leveres ud fra servicelovens kapitel 20. Dertil kommer tilrettelæggelse ud fra bestilling fra kommunen. Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. Vores socialpædagogiske og sundhedsfaglige indsatser handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser.
 • MÅLGRUPPE
  Vores tilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats. Vi har specialiseret os i at skabe såvel fysiske som pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på de ordinære botilbud. Vores pædagogiske indsats og vores boenheder er derfor også indrettet specielt med omtanke på denne målgruppe. ​ Adfærden kendetegnes typisk ved at være voldsomt udadreagerende og personfarlig. Herudover også afvigelser i forhold til seksualitet og seksuelle krænkelser, periodisk og aktivt misbrug, empatiforstyrrelser og manglende konsekvensberegning samt kriminalitet og vold. ​ Vi samarbejder med relevante fagfolk og institutioner og afholder undervisningsdage, kurser, temadage og supervision om problemskabende adfærd og komplekse problemstillinger. Målgrupper Voksne Vi modtager på vores botilbud svært behandlingskrævende borgere fra 18-85 år, der placeres efter lov om social service eller med dom til behandling efter straffeloven. Vi modtager borgere med massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af: ​ Personlighedsforstyrrelse Udadreagerende adfærd Kriminalitet, personfarlig Seksuelt krænkende adfærd Udviklingshæmning Tilknytningsforstyrrelse Forandret virkelighedsopfattelse Opmærksomhedsforstyrrelse Omsorgssvigt​ ​ Vi har stor erfaring med at arbejde med problemskabende adfærd som udadreagerende, selvskadende, selvstimulerende, seksuelt krænkende adfærd eller forskellige tvangshandlinger​. ​
 • INDFLYTNING
  Indflytning sker først på dagen på en hverdag, hvor der vil være mest personale til rådighed. Det er den nye beboers eget ansvar at få sine ejendele flyttet til Ad-Hoc Projekt, men vi er gerne behjælpelige med at arrangere selve flytningen. Det påhviler ikke Ad-Hoc Projekts ansatte at flytte tunge møbler og flyttekasser, hvorfor der henstilles til, at der anvendes professionelle flyttefirmaer eller beboerens netværk til dette formål. Den nye beboers lejlighed er istandsat og rengjort ved indflytning. Personalet hjælper beboeren med at få møbler og personlige ejendele på plads i dennes nye hjem. Den nye beboers kontaktperson vil i løbet af den første tid i huset afholde en evalueringssamtale med den nye beboer vedrørende indflytningsforløbet. Samtalen afholdes med udgangspunkt i en spørgeguide med fortrykte fokusområder, som herefter kan anvendes til eventuelt at forbedre fremtidige indflytningsforløb. Referat fra den afholdte evalueringssamtale opbevares i beboerens sagsmappe. I forbindelse med samtalen starter desuden arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan. Det er en proces, der løber over de næste par måneder.
 • DE FYSISKE RAMMER
  Alle boligerne er rummelige og mellem 45-50 m2. De indeholder alle en stue, et værelse, et køkken/tekøkken og badeværelse. Derudover har flere af boligerne udgang til egen have/terrasse og en fælleshave der bl.a. rummer terrasse med grill og en bålplads/bålhytte. Borger medbringer selv møblement, men vi hjælper også gerne med dette.
 • DØGNBEMANDING
  Botilbuddet er sikret 24 timer i døgnet, der er altid nogen tilgængelig når som helst dag eller nat til at hjælpe beboeren, hvis det er nødvendigt, til at snakke eller bare være der. Ingen uvedkommende kan komme ind i bygningen, og beboerens anonymitet bliver respekteret. Det er vigtigt, at beboerne er trygge og beskyttet hos os. Alt personale bliver screenet og tjekket inden ansættelse. ​ Vi tilstræber at etablere en hverdag for dig med struktur og samvær med de øvrige beboere og personalet.
 • ANDRE YDELSER SOM FX FORSIKRING & KOST
  Ad-Hoc Projekt er et helhedsorienteret tilbud, hvor målgruppen er borgere med nedsat kognitivt funktionsniveau, som ikke selvstændigt kan tage ansvar for eller varetage funktioner knyttet til f.eks. personlig pleje, fremstilling af mad, transport til sundhedsrelaterede besøg/behandling m.m. På den baggrund indgår ydelserne som en naturlig del af taksten for både § 107 og § 108. Taksten for disse ydelser fremskrives årligt. Ad-Hoc Projekt opkræver derfor ingen betaling for ydelserne, hos beboerne, uagtet om beboeren er indskrevet via § 107 eller § 108 jf. Serviceloven. Taksten inkluderer alm. kost, ikke speciel kost eller kosttilskud. Jf. Madservice SEL § 83 Der er inkluderet nødvendig kørsel i taksten, som f.eks. til lægebesøg, psykiatrisk behandling og møder ved Kommunen. Der er budgetteret med op til 400 km pr. beboer pr. mdr. Vask, rengørings- og hygiejne artikler m.m. udgør kr. 495,- pr. mdr. Borger får internet og tv grundpakke, som samlet udgør kr. 212,- pr. mdr. (kr. 86,- for tv og kr. 126,- for internet). Hvis borger ønsker yderligere tv-pakke eller hurtigere internet, er det på borgers egen regning. Borger indgår i en kollektiv indbo- og ulykkesforsikring, når vedkommende er indskrevet i Ad-Hoc Projekt. Dog skal borger/værge stå for at tegne en ansvarsforsikring.
 • PÅRØRENDE/VÆRGE & TAVSHEDSPLIGT
  Ad-Hoc Projekt vægter pårørende samarbejde højt, da de besidder stor viden om borgeren. Pårørende og borger har en fælles livshistorie, hvor de pårørende har opnået vigtige erfaringer med borgers ønsker og behov, hvilket vi kan bygge videre på og understøtte. Vi deler derfor vores viden med pårørende, efter aftale med borger og samarbejder om de udfordringer der kan opstå. Samarbejdet med borgers personlig og/eller økonomisk værge er vigtigt, da vedkommende kan/skal træffe omfattende beslutninger på borgers vegne. Ad-Hoc Projekt har i denne forbindelse fokus på tavshedspligten jf. Forvaltningsloven § 27 samt Retssikkerhedsloven § 43 og videregiver derfor ikke personlige oplysninger om borger til pårørende/værge, medmindre dette er aftalt med borger. Ligeledes videregives der ikke personlige oplysninger til offentlige foranstaltninger, uden samtykke fra borger. Ad-Hoc Projekt ønsker, at Kommunen samarbejder om et fælles ansvar vedr. oplysning til borgers pårørende om tavshedspligt, når borger er over 18 år.
 • HJÆLPEMIDLER
  Kropsbårne hjælpemidler (f.eks. ortopædsko, kateter) og/eller tekniske hjælpemidler (f.eks. badetaburet, rollator) søges af borger/værge via Kommunen, hvis borger har et varigt nedsat funktionsniveau jf. SEL § 112. Hjælpemidler som er til gavn for personalets arbejdsstillinger og arbejdsmiljø (f.eks. plejeseng og lift), vil Ad-Hoc Projekt levere og betale for jf. Arbejdsmiljøloven.
 • KÆLEDYR
  Har du et kæledyr, du ønsker at medbringe, laver vi en individuel vurdering ved grundig samtale med dig. Du har selv ansvaret for at passe dit kæledyr, og det må ikke være til gene for husets øvrige beboere eller personale. Du sørger selv for foder, lufter i nærliggende områder samt sørger for ekstra rengøring, om nødvendigt. ​ Vi laver altid en kæledyrs- kontrakt med dig. Hvis du ikke kan overholde kontrakten, kan vi bede dig finde alternativ pasning til dyret, mens du opholder dig hos os. Vi ser helst ikke, at du forlader dit kæledyr alene hjemme – med mindre andet er aftalt med personalet.​
 • TRANSPORT
  Borgere som er fyldt 18 år, forestår selv sine transportudgifter, hvis nedenstående betingelser ikke er opfyldt. Der kan forekomme transporttræning af borgeren, hvorfor det er medarbejders opgave at følge den unge på rejsen, indtil denne føler sig tryg og kan forestå transporten selvstændigt. Der er inkluderet nødvendig kørsel i taksten, som f.eks. til lægebesøg, psykiatrisk behandling og møder ved Kommunen. Der er budgetteret med op til 400 km pr. beboer pr. mdr.
 • ØKONOMI
  Tilbuddet finansieres af takstopkrævningen hos kommunen. Der udarbejdes årligt budgetter, som godkendes af tilsynsmyndigheden og gøres tilgængelige på Tilbudsportalen.
 • EGENBETALING
  Ad-Hoc Projekt opkræver ingen betaling hos beboerne. Fastsættelse af boligbetaling er kommunen ansvarlig for, dog vil Ad-Hoc Projekt, på Kommunens forespørgsel fremsende relevante oplysninger.
 • Hvad er et FAQ-afsnit?
  Et FAQ-afsnit kan bruges til at give et hurtigt svar på typiske spørgsmål om din virksomhed såsom "Hvor sender du til?", "Hvad er dine åbningstider?", eller "Hvordan kan jeg booke en service?". FAQ'en er en god måde at hjælpe folk med at navigere på din hjemmeside og kan endda forbedre din hjemmesides SEO.
bottom of page