top of page
maling dåser

OM VORES BOTILBUD

Ad-Hoc Projekt tilbyder midlertidigt botilbud jf. SEL § 107 og længerevarende botilbud jf. SEL § 108 til borgere fra 18-85 år. Vores botilbud henvender sig til borgere som kan være svære at rumme på de ordinære botilbud. Der er ofte tale om borgere som har behov for en mere individuel og målrettet indsats.

Vi har specialiseret os i at skabe såvel fysiske som pædagogiske rammer for borgere som er svære at rumme på de ordinære botilbud. Vores pædagogiske indsats og vores boenheder er derfor også indrettet specielt med omtanke på denne målgruppe. 

Adfærden kendetegnes typisk ved at være voldsomt udadreagerende og personfarlig. Herudover også afvigelser i forhold til seksualitet og seksuelle krænkelser, periodisk og aktivt misbrug, empatiforstyrrelser og manglende konsekvensberegning samt kriminalitet og vold.

Vi samarbejder med relevante fagfolk og institutioner og afholder undervisningsdage, kurser, temadage og supervision om problemskabende adfærd og komplekse problemstillinger. 

 

Målgrupper Voksne

Vi modtager på vores botilbud svært behandlingskrævende borgere fra 18-85 år, der placeres efter lov om social service eller med dom til behandling efter straffeloven. Vi modtager borgere med massive adfærds- og følelsesmæssige, sociale og indlæringsmæssige problematikker i form af:

  • Personlighedsforstyrrelse

  • Udadreagerende adfærd

  • Kriminalitet, personfarlig

  • Seksuelt krænkende adfærd

  • Udviklingshæmning

  • Tilknytningsforstyrrelse

  • Forandret virkelighedsopfattelse

  • Opmærksomhedsforstyrrelse

  • Omsorgssvigt​

Vi har stor erfaring med at arbejde med problemskabende adfærd som udadreagerende, selvskadende, selvstimulerende, seksuelt krænkende adfærd eller forskellige tvangshandlinger​.

Ad-Hoc Projekt tilbyder også støtte i eget hjem efter Servicelovens paragraf 85 i hele landet. Målgruppen er voksne borgere, der bor i egen bolig, og som typisk har en betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og derfor behov for socialpædagogisk støtte og hjælp, vejledning eller optræning i hverdagen.

Faglig profil:

Ad-Hoc Projekt afdelinger har overvejende ansat faguddannet personale. Personalets kompetencer er sammensat efter hvilket behov, der er i borgergruppen. Hvis der opstår et specielt behov for en bestemt faglighed, tilrettelægges der evt. uddannelses- eller kursus forløb eller andet kompetencegivende undervisning. 

Ad-Hoc Projekt arbejder ud fra, at den enkelte borger er unik, og vi ser borgeren ud fra et helheds menneskesyn, hvor borger er vigtigste aktør i eget liv. Personalet støtter, råder og vejleder altid borger ud fra faglige tilgange, metoder samt evidensbaseret viden, med henblik på at borger opnår størst mulig grad af selvstændighed til at varetage eget liv, ud fra den enkeltes præmisser. 

Der arbejdes med udgangspunkt i en kognitiv og adfærdsterapeutisk pædagogisk tilgang med afsæt i miljøterapi, hvor der er fokus på adfærd, problemløsning, ansvar samt tryghed og omsorg. 

ADL – træning (almindelig daglig livsførelse) hvor personlig hygiejne, rengøring af egen bolig, tøjvask, rydde op efter sig selv, handle ind og lave mad er en integreret del af den adfærdsterapeutiske ramme på vores botilbud.

 

Vi bruger relationsarbejdet og miljøet som udviklingsfremmende tiltag omkring borgeren. I det miljøterapeutiske relationsarbejde forholder personalet sig anerkendende, mentaliserende, jeg-støttende og spejlende over for borgeren og hjælper på denne måde borgeren med at knytte relationer til personalet.

Recovery-orienteret rehabilitering

Den recovery-orienterede rehabilitering er i alle vores botilbud en gennemgående tilgang og er afgørende for borgernes muligheder for at komme sig og leve et så meningsfuldt og selvstændigt liv som muligt.

Målet med at arbejde med recovery-orienteret rehabilitering er at understøtte borgerens personlige recovery-proces, og det er centralt i samarbejdet, at den faglige medarbejder har fokus på, at borgeren bevarer kontrollen i eget liv. Når borgeren oplever sig mødt, set, hørt og hjulpet af medarbejderen, kan rehabiliterings-indsatsen defineres som recovery-orienteret rehabilitering.

Med udgangspunkt i borgerens livssituation, er det formålet at borgeren opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Hvor recovery er den personlige proces, er rehabilitering den hjælp, støtte og værktøjer, vi som professionelle stiller til rådighed i et professionelt samarbejde om recovery processen. Rehabilitering er rammebetingelserne for recoveryprocessen lykkedes.

Dokumentation af indsatsen:

Vi benytter godkendt journalsystem (Sofus), hvori vores dygtige medarbejdere med udgangspunkt i Voksenudredningsmetoden (VUM) tilrettelægger en helhedsorienteret pædagogisk indsats. Personalet opretter plejeplaner og følger kontinuerligt op på effekten af indsatsen.

Domfældte udviklingshæmmede

Ad-Hoc Projekt er godkendt til at modtage domfældte udviklingshæmmede. Vi modtager personer med domstype 2-5 som er dømt til anbringelse i social boform samt personer der har en tilsynsdom.

Vi har erfaring i at arbejde med reglerne omkring udgangsbekendtgørelsen og i at udfærdige beskrivelse og underretning til kommune og statsadvokat.

Alkohol og stofmisbrug 

På trods af at Ad-Hoc Projekt ikke er et decideret misbrugstilbud, er både alkohol og stofmisbrug almindelige problematikker i målgruppen. Vi har defor også mulighed for at etablere et samarbejde med kommunerne omkring misbrugsbehandling.

Psykiatrisk behandling
I tilfælde hvor der er behov for psykiatrisk behandling, udredning og medicinering etablerer vi et samarbejdsaftale med et børne- og unge psykiatrien.

Støtte og motivation

Vi støtter og motiverer vores beboere til deltagelse i relevante aktivitets- og beskæftigelsestilbud. Dette med særligt fokus på at lade sig involvere i og lære af at indgå i ‘almindelige fællesskaber’ på lige vilkår med alle andre. Vi støtter naturligvis op i nøjagtigt det omfang, som den enkelte har behov for. Vi har ydermere også mange aktiviteter internt på Ad-Hoc Projekt. Vi har et tæt samarbejde med det lokale erhvevsliv og har derfor mulighed for at tilbyde vores beboere en meningsfuld beskæftigelse, der på sigt kan udmunde i et erhvervsrettet uddannelse forløb.

Indsats og formål:

Formålet med den pædagogiske indsats er at minimere borgers problemskabende adfærd og maksimere livskvaliteten. Vores socialpædagogiske indsats handler om at hjælpe vores beboere til et stabilt livsforløb med færre frustrationer, nederlag og daglige kampe. En dagligdag med overskud til at opleve det nære, nyde meningsfyldte aktiviteter og udvikle sig på egne betingelser. 

 

Vi tilbyder faste og strukturerede rammer. og vi kommer hele vejen rundt om den unge og arbejder med den unges virkelighedsopfattelse og selvforståelse, hvor der er fokus på, at den unge opnår en større selverkendelse og redskaber til i højere grad at blive mere selvhjulpen. Vi viser omsorg, men er samtidig vedholdende, tør sætte grænser og stille krav i en respektfuld dialog.

bottom of page